Có 1 kết quả:

Chuán zhèng Xué táng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Fuzhou Naval College, a.k.a. Foochow Naval Dockyard School, set up in 1866 by the Qing dynasty