Có 1 kết quả:

chuán fāng

1/1

chuán fāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

ship (commerce)