Có 1 kết quả:

chuán tī

1/1

chuán tī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

ship's ladder