Có 1 kết quả:

chuán shāo

1/1

chuán shāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

stern of boat