Có 1 kết quả:

chuán zhá

1/1

chuán zhá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

a canal lock