Có 1 kết quả:

chuán duì

1/1

chuán duì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

fleet (of ships)