Có 1 kết quả:

shāo gōng

1/1

shāo gōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) helmsman
(2) boatman

Một số bài thơ có sử dụng