Có 1 kết quả:

tǐng jiǎ bǎn

1/1

tǐng jiǎ bǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

boat deck (upper deck on which lifeboats are stored)