Có 1 kết quả:

jiàn zài jī

1/1

jiàn zài jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

carrier-based aircraft