Có 1 kết quả:

liáng bàn

1/1

liáng bàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

good companion

Một số bài thơ có sử dụng