Có 1 kết quả:

liáng yī

1/1

liáng yī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) good doctor
(2) skilled doctor