Có 1 kết quả:

liáng jí ㄌㄧㄤˊ ㄐㄧˊ

1/1

liáng jí ㄌㄧㄤˊ ㄐㄧˊ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lucky day
(2) auspicious day

Một số bài thơ có sử dụng