Có 1 kết quả:

liáng shàn

1/1

liáng shàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

good