Có 1 kết quả:

liáng duō

1/1

liáng duō

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) considerably
(2) much
(3) quite a bit

Một số bài thơ có sử dụng