Có 1 kết quả:

liáng hǎo

1/1

liáng hǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) good
(2) favorable
(3) well
(4) fine