Có 1 kết quả:

liáng xiāo měi jǐng

1/1

liáng xiāo měi jǐng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

fine evening, beautiful scenery (idiom)