Có 1 kết quả:

liáng jiā nǚ zǐ

1/1

liáng jiā nǚ zǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) woman from a respectable family
(2) respectable woman