Có 1 kết quả:

liáng shī yì yǒu

1/1

Từ điển Trung-Anh

good teacher and helpful friend (idiom); mentor