Có 1 kết quả:

liáng xīn

1/1

liáng xīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

conscience

Một số bài thơ có sử dụng