Có 1 kết quả:

liáng xīn wèi gǒu

1/1

liáng xīn wèi gǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to have fed one's conscience to the dogs (idiom)
(2) devoid of conscience