Có 1 kết quả:

liáng xìng xún huán

1/1

Từ điển Trung-Anh

virtuous cycle (i.e. positive feedback loop)