Có 1 kết quả:

liáng xìng zhǒng liú

1/1

Từ điển Trung-Anh

benign tumor