Có 1 kết quả:

liáng péng yì yǒu

1/1

liáng péng yì yǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

virtuous companions and worthy friends