Có 1 kết quả:

liáng jī

1/1

liáng jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a good chance
(2) a golden opportunity