Có 1 kết quả:

liáng cái

1/1

liáng cái

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) good timber
(2) sound material
(3) fig. able person
(4) sound chap

Một số bài thơ có sử dụng