Có 1 kết quả:

liáng tóng

1/1

liáng tóng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

good Chinese wood-oil tree (Aleurites cordata)