Có 1 kết quả:

liáng zhī

1/1

liáng zhī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) innate sense of right and wrong
(2) conscience
(3) bosom friend

Một số bài thơ có sử dụng