Có 1 kết quả:

liáng zhī liáng néng

1/1

liáng zhī liáng néng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) instinctive understanding, esp. of ethical issues (idiom); untrained, but with an inborn sense of right and wrong
(2) innate moral sense