Có 1 kết quả:

liáng qín zé mù ér qī

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) a fine bird chooses a tree to nest in (proverb)
(2) fig. a talented person chooses a patron of integrity