Có 1 kết quả:

liáng zhǒng

1/1

liáng zhǒng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) improved type
(2) good breed
(3) pedigree