Có 1 kết quả:

liáng zhǒng fán yù ㄌㄧㄤˊ ㄓㄨㄥˇ ㄈㄢˊ ㄩˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

stock breeding (biology)