Có 1 kết quả:

liáng cè

1/1

liáng cè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) good plan
(2) good idea

Một số bài thơ có sử dụng