Có 1 kết quả:

liáng yuán

1/1

liáng yuán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) good karma
(2) opportune connection with marriage partner