Có 1 kết quả:

liáng yào kǔ kǒu

1/1

Từ điển Trung-Anh

good medicine tastes bitter (idiom); fig. frank criticism is hard to swallow