Có 1 kết quả:

liáng yǒu bù qí

1/1

Từ điển Trung-Anh

good and bad people intermingled