Có 1 kết quả:

liáng chén jí rì

1/1

liáng chén jí rì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

fine time, lucky day (idiom); fig. good opportunity