Có 1 kết quả:

liáng chén měi jǐng

1/1

liáng chén měi jǐng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

fine time, beautiful scenery (idiom); everything lovely

Một số bài thơ có sử dụng