Có 1 kết quả:

liáng yī

1/1

liáng yī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) good doctor
(2) skilled doctor

Một số bài thơ có sử dụng