Có 1 kết quả:

jiān shēn

1/1

jiān shēn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) abstruse
(2) complicated