Có 1 kết quả:

jiān xīn

1/1

jiān xīn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hardships
(2) arduous
(3) difficult

Một số bài thơ có sử dụng