Có 1 kết quả:

sè lìng zhì hūn

1/1

sè lìng zhì hūn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to lose one's head over lust
(2) sex-crazy (idiom)