Có 1 kết quả:

shǎi zi

1/1

shǎi zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

dice (used in gambling)