Có 1 kết quả:

sè qíng

1/1

sè qíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) erotic
(2) pornographic