Có 1 kết quả:

sè qíng xiǎo shuō

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) pornographic novel
(2) dirty book