Có 1 kết quả:

sè ān suān

1/1

sè ān suān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

tryptophan (Trp), an essential amino acid