Có 1 kết quả:

sè láng

1/1

sè láng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lecher
(2) pervert
(3) wolf