Có 1 kết quả:

sè sù tǐ

1/1

sè sù tǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

plastid (organelle in plant cell)