Có 1 kết quả:

sè mí

1/1

sè mí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) crazy about sex
(2) lecherous
(3) horny

Một số bài thơ có sử dụng