Có 1 kết quả:

sè jiàn

1/1

sè jiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) chroma key
(2) bluescreen
(3) greenscreen (video editing)