Có 1 kết quả:

shǎi zhōng

1/1

shǎi zhōng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

dice cup